Kyrkor

Start 9 Se & uppleva 9 Kyrkor

Kyrkor

I området finns ett antal medeltida kyrkor såsom Vendel, Viksta, Björklinge, Tensta, Lena, Ärentuna och Gamla Uppsala, alla med unika och märkvärdiga särdrag väl värda att besöka. Läs mer vid varje kyrka eller på församlingarnas hemsidor. Ta kontakt med respektive församlingsexpedition för aktuell information om du önskar besöka kyrkorna.

Vendel kyrka

Vendels kyrka är i likhet med Tensta kyrka en av de största kyrkorna från medeltiden, uppförd under 1200-talets senare hälft. Kyrkan ligger på en höjd med vacker utsikt och är uppförd i tegel med blindnischer och blinderingar i fasaderna. På långhusets västra fasad finns tre mycket stora blinderingar. Kyrkan omges av en senmedeltida bogårdsmur med två bevarade stigluckor. Över långhuset fanns troligen ursprungligen ett tunnvalv av trä medan korvalvet av tegel sannolikt byggdes från början. Tunnvalvet i långhuset ersattes vid 1400-talets mitt av kryssvalv av tegel.

Viksta kyrka

Viksta kyrka en vitrappad gråstenskyrka, uppfördes vid 1200-talets slut. På gavlarna finns blinderingar i tegel. Tegelvalv slogs vid 1400-talets mitt. I kyrkan finns rikligt med kalkmålningar, både i kyrkorummet och i vapenhuset. Utanför kyrkan står en runsten. Kyrkogården omges av en mur med två stigluckor. I kyrkomiljön finns också en minnessten för Viksta-Lasse, Leonard Larsson, som levde i Viksta och var en riksbekant spelman.

Björklinge kyrka

Björklinge kyrka är ett långhus med rakt avslutat kor. På utsidan av kyrkan längs södra långhusväggen finns fyra runstenar uppställda. Kyrkan är putsad och täckt av ett koppartak, och har fyra mindre torn med spiror i vart hörn. I östgavelns mitt finns en infälld minnestavla flankerad av ätterna Kruus och Horns vapensköldar. Kyrkan var ursprungligen en gråstenskyrka, förmodligen anlagd i början av 1300-talet.

Tensta kyrka

Tensta kyrkomiljö är en av de största och mest påkostade landskyrkorna från svensk medeltid. Kyrkan med väggar av gråsten som klätts med tegel är uppförd omkring 1300. Kyrkan har nyligen rengjorda berömda kalkmålningar från 1430-talet utförda av Johannes Rosenrod och bekostade av riksrådet Bengt Jönsson.

Lena kyrka

Lena kyrka är en medeltida kyrka och övriga väl bevarade byggnader ligger högt i landskapet med en hänförande utsikt över landskapet kring Vendelåns dalgång. Kyrkan är uppförd på 1300-talet. Hela kyrkan med torn, långhus, sakristia och kor är byggd i ett sammanhang. Kyrkan har målningar från ca 1450 utförda av Johannes Iwan som inspirerade den s.k.Tierpsskolans stil.

Ärentuna kyrka

Ärentuna kyrka ligger vackert med utsikt över öppet landskap. Kyrkan som uppfördes omkring 1300 är typisk för medeltida kyrkobyggande i Uppland. På väggarna finns nyligen rengjorda målningar från 1300-talet samt från mitten av 1400-talet av den s.k. Ärentunamästaren. På 1400-talet slogs valv av tegel. Det ursprungliga tunnvalvet av trä med målningar från 1300-talet finns bevarat på Statens Historiska Museum i Stockholm. I kyrkomiljön finns en fristående klockstapel.

Gamla uppsala kyrka

Gamla Uppsala, det ursprungliga Uppsala, var rikets viktigaste kungsgård och religiösa hjärtpunkt, en tings- och marknadsplats som nåddes med båt och släde över Mälarens och Fyrisåns vattensystem. Då svearna blev kristna byggdes en korskyrka i gråsten i den romanska stilen. 1164 blev den domkyrka i Sveriges första ärkestift. Att valet föll på (Gamla) Uppsala beror troligen på att det var en plats med stort symbolvärde: arkeologi och berättande källor ger bilden av Uppsala som rikets viktigaste kungsgård och det är möjligt att det också funnits ett hednatempel där tidigare (Uppsala domkyrka II, s 15, Upplandsmuseet 2010).

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This