Gödåkers gravfält

Start 9 Se & uppleva 9 Fornminnen 9 Gödåkers gravfält

Gödåkers gravfält

Gödåker är ett gravfält från äldre järnålder (omkring 100-400 e.Kr). Utgrävningar på 1920-talet har visat rika fynd av romerskt importgods vilket vittnar om den långväga handeln under denna tid. Gravfältet innehåller över hundratalet fornlämningar – högar, runda stensättningar och resta stenar. Det finns också en offerkälla med timrade sidor. Området erbjuder en rik ängsflora. C:a 1,5 km norr om gravfältet, vid Golvasta, står en vacker runsten som berättar att Hagbard, en av dem som reste stenen, som svarade för brobygget intill.

Läs mer om gravfältet: Riksantikvarieämbetet / Fornsök

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This