Salstaborg

Start 9 Se & uppleva 9 Fornminnen 9 Salstaborg

Salstaborg

Salstaborg är en av Upplands mest imponerande fornborgar, troligen uppförd som försvarsanläggning under tiden 200-500 e.Kr. Bergets branta sidor har utnyttjats väl och kompletterats med dubbla murar av sten i kallmur, sannolikt med träpalissader ovanpå. En beräkning visar att det krävts mer än 50 000 stenar för att uppföra murarna.
Det finns inga boplatslämningar på borgen och borgen användes sannolikt endast vid akut fara. Ännu idag kan man skönja och ta sig upp via en stentrappa från en av ingångarna.

Du hittar Salstaborg utefter väg 290 mellan Vattholma och Skyttorp.

 

Valsgärde Gravfält
Valsgärde Gravfält

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This