Runstenar

Start 9 Se & uppleva 9 Fornminnen 9 Runstenar

Runstenar

Det finns många runstenar främst från sen vikingatid i socknarna. Av Sveriges drygt 3000 inskrifter finns drygt en tredjedel i Uppland. Genom att läsa runstenarna får vi veta mycket om vikingatidens person-, by-, gårds- och sockennamn, bruket att genom en ristning hedra en närstående person, vikingars långväga resor, väg- och brobyggen, strider, död, arvsregler m.m. Runstenarna finns utsatta på terrängkartan och är utmärkta målpunkter för cykelrundor i bygden.

 

Valsgärde Gravfält

Rostastenen

Upplands runinskrifter 1016

En runsten från vikingatiden av ljus grovkornig granit i Fjuckby i Ärentuna socken. Runsten i gråsten, 1,85 meter hög, 1,6 meter bred och 0,52 meter tjock. Rektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt, snett avslagen topp. Inskription på Östra sidan. Lutar 15cm åt Väster.

Översättning av runorna på stenen:
Ljut skeppshövdingen har låtit resa denna sten till minne av sina söner. Den hette Åke, som omkom utomlands. — — — yrde skeppet, han kom till grekernas hamnar, dog hemma.

Mer information:
Wikipedia | Fornsök Riksantikvarieämbetet

Runsten Fjuckby. Foto: Martin M Johannson (CC BY-SA 4.0)

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This